Samenvatting:
In het najaar van 2019 gaat de Nationale Respect Tour (NRT) van start, in samenwerking met het VSBfonds. De tour vindt plaats in minimaal 60 gemeenten en alle twaalf provincies. Tijdens de tour worden verschillende groepen mensen die elkaar weinig ontmoeten bij elkaar gebracht om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen op een respectvolle manier. De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland. Dit manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals.

RESPECT: geven is krijgen

Het woord ‘respect’ betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’, en geeft aan dat je rekening houdt met de mening en de belangen van ‘de ander’. Het is een mooie, positieve, verbindende waarde die iedereen royaal kan geven, maar helaas gebeurd dat niet altijd meer. Iedereen wil respect vooral opeisen, voor zichzelf. Maar als iedereen respect alleen maar opeist, wie geeft het dan uiteindelijk nog?

Met Respect.nl willen we iedereen oproepen respect vooral te blijven geven, zoveel als je het voor jezelf verlangt. Ook omdat voor respect nog altijd geldt: geven is krijgen.

Onder druk

Net zoals in andere landen, is er ook in Nederland sprake van een verharding in de samenleving. Discussies over maatschappelijke uitdagingen worden steeds bozer gevoerd. Sommigen stellen dat ‘de Nederlandse normen en waarden’ onder druk staan, anderen vinden dat ze niet voldoende kansen krijgen om gelijkwaardig mee te draaien. Bijna iedereen lijkt bezig met waar de schuld ligt, in plaats van hoe we alles dat ons dwars zit beter kunnen aanpakken.

Met Respect.nl gaan wij bijdragen aan het voorkomen van verdere polarisatie, vervreemding en radicalisering in de Nederlandse samenleving. Wij zijn een groeiende beweging gestart, die bijdraagt aan dialoog, verbinding, concrete oplossingen en actieve betrokkenheid.

Beweging

Er bestaan al honderden kleinschalige initiatieven die handen en voeten geven aan sociale verandering. Er is gelukkig een grote, relatief positieve groep burgers in het midden, die rustig blijft en vertrouwen houdt in de kracht van onze samenleving. Een groep die open-minded is en behulpzaam. De sportverenigingen, de mantelzorg, de goede doelen tot en met de voedselbank, ze bestaan dankzij hen. Deze middengroep vormt in de Nederlandse samenleving nog steeds de meerderheid, maar worden zij voldoende gehoord, gezien, vertegenwoordigd of gewaardeerd?
Respect.nl wil deze groep een stem en een gezicht geven om samen te bouwen aan een meer respectvolle samenleving. En zo is er tenminste ook een aansprekend alternatief voor iedereen die aan de zijkant staat de oordelen. Iedereen die mee wil bouwen is welkom. Kijk bij wie bouwt en laat ons weten hoe jij wilt bijdragen aan RESPECT.

Doel

Met Respect.nl hebben wij een viertal doelen:

  • Bewustwording stimuleren: Geven is krijgen
  • Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten
  • Concrete oplossingen verzamelen: het Respect-Manifest
  • Duurzaamheid: Respect versterken en verankeren

En bij al deze doelen willen we vele duizenden Nederlanders actief betrekken.
Bewustwording stimuleren: Geven is krijgen
Over het algemeen willen we het belang van respect als waarde voor de samenleving bevorderen. Door respect actueel en spraakmakend te maken poetsen we als het ware deze ‘oude’ waarde weer op. Juist in een tijd waarin we het nut van dialoog lijken te vergeten. Door te kijken vanuit het perspectief van ‘de ander’ leren we dat er altijd meer dan één waarheid bestaat. Wanneer je een ander meer aandacht, zorg en waardering geeft, dan ontvang je dat ook heel veel sneller weer terug. Wanneer je luistert naar de ander, luistert die ander ook beter naar jou. Wanneer je niet schreeuwt of oordeelt dan doet die ander dat meestal ook niet (meer).

Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten
In sneltreinvaart lijkt de huidige samenleving opnieuw te verzuilen. Verschillende groepen in de samenleving lijken elkaar niet meer tegen te komen. En dat terwijl er wel een hunker is naar informatie over ‘de ander’. Ontmoetingen kunnen de kloof tussen verschillende groepen enigszins verkleinen en bijdragen aan kennis en begrip over elkaars achtergronden, uitdagingen en beweegredenen. Zonder gewone, ouderwetse, ‘offline’ ontmoetingen wordt verbinding alsmaar lastiger.

Concrete oplossingen verzamelen: het RESPECT Manifest
Een verbindend aspect aan de ontmoetingen die wij organiseren is dat wij iedereen, ongeacht hun achtergrond of visie, betrekken bij het ontwikkelen van concrete oplossingen, ideeën en denkrichtingen waarmee de samenleving respectvoller zou kunnen worden. Door mensen samen te laten werken aan wat zij samen verbeterd willen zien zal iedereen sneller ervaren dat er eigenlijk heel veel overlap is in datgene waar wij allemaal behoefte aan hebben.

Duurzaamheid: RESPECT verankeren
Met het trainen van vrijwilligers, het opstellen van organisatorische handboeken, het betrekken van lokale en regionale overheden en het helder communiceren van de resultaten kunnen wij ervoor zorgen dat Respect.nl in de komende jaren kan uitgroeien tot een sterke, effectieve beweging.

 


FacebooktwittermailFacebooktwittermail