RESPECT: geven is krijgen

Het woord ‘respect’ betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’, en geeft aan dat iemand rekening houdt met een ander persoon. Het is een mooie, positieve, verbindende waarde die iedereen royaal kan geven, maar niet altijd gebeurd.

Onder druk

Net zoals in andere landen, is er ook in Nederland sprake van een verharding in de samenleving. Discussies over maatschappelijke uitdagingen worden steeds bozer gevoerd. Er is steeds meer discussie over ‘vrijheid van meningsuiting’ en dat de Nederlandse ‘normen en waarden’ onder druk staan.

Met RESPECT gaan wij bijdragen aan het voorkomen van verdere polarisatie, vervreemding en radicalisering in de Nederlandse samenleving. Wij hebben een groeiende beweging gecreëerd dat bijdraagt aan dialoog, verbinding, concrete oplossingen en maatschappelijke participatie.

Beweging

Er bestaan al honderden kleinschalige initiatieven die handen en voeten geven aan sociale verandering. Er is gelukkig een grote, relatief positieve groep burgers in het midden, die vertrouwen heeft in de medemens. Een groep die open-minded is en behulpzaam. De sportverenigingen, de mantelzorg, de goede doelen tot en met de voedselbank, ze bestaan dankzij hen. Deze middengroep vormt in de Nederlandse samenleving nog steeds de meerderheid, maar worden zij voldoende gehoord, gezien, vertegenwoordigd of gewaardeerd?

De RESPECT-beweging wil deze groep een stem en een gezicht geven om samen te bouwen aan een meer respectvolle samenleving. Iedereen die mee wil bouwen is welkom. Kijk bij wie bouwt en laat ons weten hoe jij wilt bijdragen aan RESPECT.

Doel

Met RESPECT hebben wij een viertal doelen:

  • Bewustwording stimuleren: Geven is krijgen
  • Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten
  • Concrete oplossingen verzamelen: het RESPECT-Manifest
  • Duurzaamheid: RESPECT verankeren

Bewustwording stimuleren: Geven is krijgen
Over het algemeen willen we het belang van RESPECT als waarde voor de samenleving bevorderen. Door RESPECT actueel en top-of-mind te maken poetsen we als het ware deze ‘oude’ waarde weer op, juist in een tijd waarin we de waarde van dialoog lijken te vergeten. Het bekijken vanuit het perspectief van ‘de ander’ zal de samenleving helpen omdat deze houding en het hieruit voortvloeiende wederzijds begrip nu eenmaal een conditio sine qua non is bij verbinden. Wanneer je een ander aandacht, zorg, waardering geeft, dan komt dat ook heel veel sneller weer terug. Wanneer je luistert naar de ander, luistert die ander ook beter naar jou. Wanneer je niet schreeuwt of oordeelt dan doet die ander dat meestal ook niet (meer).

Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten
In sneltreinvaart lijkt de huidige samenleving opnieuw te verzuilen. Verschillende groepen in de samenleving lijken elkaar niet meer tegen te komen. En dat terwijl er wel een hunker is naar informatie over ‘de ander’. Ontmoetingen kunnen de kloof tussen verschillende groepen enigszins verkleinen en bijdragen aan kennis en begrip over elkaars achtergronden, uitdagingen en beweegredenen. Zonder gewone, ouderwetse, ‘offline’ ontmoetingen wordt verbinding alsmaar lastiger.

Concrete oplossingen verzamelen: het RESPECT Manifest
Een verbindend aspect aan de ontmoetingen die wij organiseren is dat wij iedereen, ongeacht hun achtergrond of visie, betrekken bij het ontwikkelen van concrete oplossingen, ideeën en denkrichtingen waarmee de samenleving respectvoller zou kunnen worden. Door mensen samen te laten werken aan wat zij gezamenlijk verbeterd willen zien zal er sneller over verschillen heen kunnen worden gestapt en vergroot het de ervaring dat er eigenlijk heel veel overlap is in datgene waar mensen behoefte aan hebben.

Duurzaamheid: RESPECT verankeren
Met het trainen van vrijwilligers, het opstellen van organisatorische handboeken, het betrekken van lokale en regionale overheden en het helder communiceren van de resultaten kunnen wij ervoor zorgen dat de RESPECT-beweging nog vele jaren door wordt gezet.

 


FacebooktwittermailFacebooktwittermail