Nieuws

Vrienden van Respect

De Stichting Vrienden van Respect is gericht op het leveren van een toegevoegde waarde voor het welzijn van haar cliënten. Dankzij donaties van externe cliënten, relaties en van leveranciers kunnen wij onze cliënten extra activiteiten en faciliteiten bieden en hun welbevinden verbeteren.

Helpt u mee?

Draagt u de cliënten van Respect een warm hart toe? En wilt u ook graag iets doen?

Uw donatie is van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0240314603 t.n.v. de Stichting Vrienden van Respect.

Tevens is het mogelijk om een eenmalige of doorlopende machtiging in te vullen en de machtiging in een gesloten envelop naar de Stichting Vrienden van Respect te sturen.

Contactinformatie stichting Vrienden van Respect

Heeft u vragen of wilt u in het bezit komen van een eenmalige of doorlopende machtigingskaart? U kunt ons bereiken via 

s.stichtingvriendenvanrespect@respectzorg.nl

Namens onze cliënten hartelijk dank voor uw interesse!

ANBI-status

Stichting Vrienden van Respect is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Respect (SVVR) heeft het doel om het leef-, woon- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers te bevorderen. Dit doet de stichting door o.a. financiële ondersteuning te bieden bij activiteiten die dit doel nastreven. De hoogte van de financiële ondersteuning staat in relatie tot het aantal cliënten voor wie de activiteit wordt georganiseerd. Hierbij staat de SVVR voor kleine bijdrages voor activiteiten die een groot bereik hebben.

Bestuur
Het bestuur van bestuur van Stichting Vrienden van Respect bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Roland Lameijn
Penningmeester: Bas Vierhout
Secretaris: Jolanda Pronk - van Kooperen
Lid: Laila van der Zwan

Deze personen krijgen, naast hun salaris voor hun functie bij Respect, geen extra beloning.

Financieel
De financiële middelen die de SVVR uitgeeft worden ontvangen door giften van cliënten, familie van cliënten en leveranciers en door de verhuur van zendmasten op de gebouwen van Respect. 

Jaarlijks geeft Stichten Vrienden van Respect zo’n 30.000 tot 40.000 euro uit aan extra activiteiten die voor onze cliënten worden georganiseerd. Met deze uitgaven proberen we zoveel mogelijk cliënten te bereiken.

Het vermogen van de stichting wordt alleen besteed aan de hierboven beschreven doelstelling.

RSIN
Het Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer van de Stichting Vrienden van Respect is: 819814350

Deel deze pagina