Nieuws

Respect Cliëntenraad

Wat is recent besproken:

Respect Cliëntenraad RCR donderdag 16 maart 2023

 • De Respect Cliëntenraad heeft haar derde vergadering in 2023 gehouden
 • Positief is teruggekeken op de mantelzorgbijeenkomst gehouden bij Quintus op 20 februari over verhuizing naar het Nieuwe Uiterjoon.
 • Uitvoerig is gesproken over het beleid voor de kwaliteit van zorg binnen Respect, specifiek over de structuur en samenhang van de verschillende instrumenten die daarvoor worden ingezet.
 • Met de Cliëntenraad is de voortgang gedeeld die gemaakt is met het centrale Aanmeldpunt voor wijkzorg in Scheveningen, waar ziekenhuizen en huisartsen erg blij mee zijn. Respect heeft een belangrijke rol in dit initiatief.
 • De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek in de wijkzorg zijn besproken. De resultaten zijn goed, intern wordt bekeken op welke punten verdere verbetering mogelijk is.
 • De procedure voor de werving van een voorzitter van de Respect Cliëntenraad loopt nog; de stand van zaken is besproken.

Woensdag 15 februari:

 • Er zijn twee Cliëntcommissies ingesteld: één voor de verhuizing vanuit verschillende locaties naar Het Nieuwe Uiterjoon en één commissie Maaltijden in het verpleeghuis
 • De Cliëntenraad is uitgenodigd in het kader van de visitatie (onafhankelijke beoordeling) van de specialisten ouderengeneeskunde de mening en ervaringen te delen.
 • De Cliëntenraad heeft kennisgemaakt met de leden van de Raad van Toezicht van Respect.
 • Er is teruggekeken op de gevolgde procedure bij de besluitvorming over de uitbesteding van de was van cliënten.
 • Er is gesproken over de vraag hoe mantelzorgers meer betrokken kunnen worden bij de zorg en bij de thema’s waar de Cliëntenraad medezeggenschap over heeft. Dit zal de komende tijd een aandachtspunt blijven.
 • Het rooster van aftreden is vastgesteld. Eind van 2023 is de Respect Cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid.

In 2023 één samengestelde Cliëntenraad: De Respect Cliëntenraad

De Respect Cliëntenraad geeft invulling aan de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen WMCZ 2018. Het doel van de WMCZ 2018 is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling.

Tussen 2020 en 2022 was de cliëntmedezeggenschap bij Respect vormgegeven via lokale cliëntenraden voor de verpleeglocaties en wijkzorg. Daarnaast was er een centrale cliëntenraad voor de overstijgende zaken. In gezamenlijk overleg in 2022 is vastgesteld dat de werkwijze en structuur van de cliëntmedezeggenschap efficiënter en slagvaardiger moest èn kon. De lokale raden waren moeizaam te bemensen en de verdeling van taken en bevoegdheden was niet altijd helder. Sinds januari 2023 is er één centraal orgaan dat de belangen behartigt van alle cliënten van Respect (bewoners van alle locaties èn de wijkzorg cliënten)

Vanuit iedere locatie heeft een afgevaardigde zitting in de RCR. De RCR kent daarnaast een onafhankelijk voorzitter (vacature) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Respect Cliëntenraad

Samenstelling van de Respect Cliëntenraad

Op de foto van links naar rechts: Adrie van den Hoek, Gertrude Grijpink, Catharina Boon, Chris Verbrugge, Jan de Mos Lenie de Vries, zittend op de voorgrond: Marian van en Broek en Maritza van Assen (waarnemend) voorzitter.

De Respect Cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg. Per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83889326.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met alle leden van de cliëntenraad via e-mail respectclientenraad@respectzorg.nl 

Deel deze pagina